CVE-2017-11566

Beschreibung:
AppUse 4.0 allows shell command injection via a proxy field.

CWE: CWE-78

CVSS-Bewertung
CVSS 2: HIGH – 7.2 (Version: 2.0)
CVSS 3: HIGH – 7.8 (Version: 3.1)

Links:

NVD – CVE-2017-11566
CVE – CVE-2017-11566

Link (max. 20) Quelle Tags
https://gist.github.com/shiham101/4807e3dea54ee0f0456c47fcd1400e97 MISC Third Party Advisory
99957 BID Third Party Advisory VDB Entry

Quelle: NVD – CVE-2017-11566
Datum Veröffentlichung: 2017-07-25T15:29Z, Datum letzte Änderung: 2021-05-11T13:31Z