CVE-2018-18715

Beschreibung:
Zoho ManageEngine OpManager 12.3 before 123219 has stored XSS.

CWE: CWE-79

CVSS-Bewertung
CVSS 2: MEDIUM – 4.3 (Version: 2.0)
CVSS 3: MEDIUM – 6.1 (Version: 3.0)

Links:

NVD – CVE-2018-18715
CVE – CVE-2018-18715

Link (max. 20) Quelle Tags
20181031 Zoho ManageEngine OpManager 12.3 allows Stored XSS BUGTRAQ Mailing List Third Party Advisory
20181102 Zoho ManageEngine OpManager 12.3 allows Stored XSS FULLDISC Mailing List Third Party Advisory
http://packetstormsecurity.com/files/150124/Zoho-ManageEngine-OpManager-12.3-Cross-Site-Scripting.html MISC Third Party Advisory VDB Entry

Quelle: NVD – CVE-2018-18715
Datum Veröffentlichung: 2018-11-20T19:29Z, Datum letzte Änderung: 2021-05-04T15:06Z