CVE-2018-19921

Beschreibung:
Zoho ManageEngine OpManager 12.3 before 123237 has XSS in the domain controller.

CWE: CWE-79

CVSS-Bewertung
CVSS 2: MEDIUM – 4.3 (Version: 2.0)
CVSS 3: MEDIUM – 6.1 (Version: 3.0)

Links:

NVD – CVE-2018-19921
CVE – CVE-2018-19921

Link (max. 20) Quelle Tags
https://www.manageengine.com/network-monitoring/help/read-me.html MISC Vendor Advisory Vendor Advisory

Quelle: NVD – CVE-2018-19921
Datum Veröffentlichung: 2018-12-06T22:29Z, Datum letzte Änderung: 2021-05-04T15:07Z