CVE-2021-31879

Beschreibung:
GNU Wget through 1.21.1 does not omit the Authorization header upon a redirect to a different origin, a related issue to CVE-2018-1000007.

CWE: CWE-601

CVSS-Bewertung
CVSS 2: MEDIUM – 5.8 (Version: 2.0)
CVSS 3: MEDIUM – 6.1 (Version: 3.1)

Links:

NVD – CVE-2021-31879
CVE – CVE-2021-31879

Link (max. 20) Quelle Tags
https://mail.gnu.org/archive/html/bug-wget/2021-02/msg00002.html MISC Mailing List Vendor Advisory

Quelle: NVD – CVE-2021-31879
Datum Veröffentlichung: 2021-04-29T05:15Z, Datum letzte Änderung: 2021-05-06T21:24Z